FANDOM


#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>
#include <ctime>
#include <iomanip>
void losuj(int t[]); //sortowanie babelkowe
void wypisz(int t[]);
void babelkowe(int t[]);
int nwd(int a, int b); //rekurencja
int nwd2(int a, int b); //iteracja
int nww(int a, int b);
void generuj (int T[], int n); // sito
bool czy_pierwsza(int n);
const int N=100;
using namespace std;
int main(){
  char wybor;
  do{
  	cout << "1. SORTOWANIE BABELKOWE \n";
  	cout << "2. NWW \n";
  	cout << "3. NWD REKURENCYJNIE \n";
  	cout << "4. NWD ITERACJA Z MODULE I ODEJMOWANIEM \n";
  	cout << "5. SITO ERATOSTENESA ITERACJA \n";
  	cout << "6. BADANIE CZY LICZBA JEST PIERWSZA \n";
  	cout << "0. WYJSCIE Z PROGRAMU \n";
    cin >> wybor;
    switch(wybor){
      case '1':
				{
				srand(time(NULL));
  			cout << "Sortowanie metoda babelkowa!!!\n\n";
  			int tab[N];
  			losuj(tab);
  			cout << "Przed sortowaniem: \n";
  			wypisz(tab);
  			babelkowe(tab);
  			cout << "\nPo sortowaniu: \n";
  			wypisz(tab);
 				system ("pause");
     		break;
        }
			case '2':
				{
				int p;
        int q;
        cout << "Podaj n i m:";
        cin >> p >> q;
        cout << nww(p,q);
				system("pause");
				break;
				}
			case '3':
				{
				unsigned a, b;
				cout << "Podaj a i b";
  			cin >> a >> b;
  			cout << "nwd(" << a << "," << b << ") = " << nwd(a, b) << endl;
				system ("pause");
				break;	
				}
			case '4':
				{
				int a,b;
  			cout<<"Podaj liczbe a: ";
  			cin>>a;
  			cout<<"Podaj liczbe b; ";
  			cin>>b;
  			cout << nwd2(a, b) << endl;
				system ("pause");
				break;	
				}
			case '5':
				{
				// sito Eratostenesa (iteracja)
				system ("pause");
				break;	
				}
			case '6':
				{
				int n;
 				cout<<"Podaj liczbe: ";
 				cin>>n;
 				if(czy_pierwsza(n))
  				cout<<"Liczba "<<n<<" jest pierwsza"<<endl;
 				else
  				cout<<"Liczba "<<n<<" nie jest pierwsza"<<endl;
  			system ("pause");
				break;	
				}
     case '0': cout << "koniec"; break;
     default: cout << "Blad";
    }
    system("cls");
  }while(wybor!='k' && wybor!='K');
  return 0;
}
void losuj(int t[]){
  for(int i=0; i<N; i++) t[i]=100+rand()%(999-100+1);
}
void wypisz(int t[]){
    for(int i=0; i<N; i++){
        if (i%10==0) cout << endl;
        cout << setw(5) << t[i];
    }
}
void babelkowe(int t[]){
      int i=0;
      int j=0;
        while(i<N){
          j=0;
          while (j<N-1-i){
           if (t[j]>t[j+1]) swap(t[j],t[j+1]);
           j++;
          }
          i++;
        }

}
int nwd(int a, int b){ //rekurencja
 if (b==0) return a;
 return nwd(b,a%b);
}
int nww(int a, int b){
            return a*b/nwd(a,b);
}
void generuj (int T[], int n)
{
  
  int i, m;
  for (i=2;i<=n;i++) T[i]=1;
  i=2;
  while (i<=n)
  {
    m=2*i;
    while (m<=n)
    {
      
      T[m]=0;
      m+=i;
    }
		do i++; while (T[i]==0 && i<=n);
  }
}
int nwd2 (int a, int b) //iteracja
{
  while (a!=b)
    if (a>b) a-=b;
  else b-=a;
  return a;
}
bool czy_pierwsza(int n)
{
 if(n<2)
  return false;
 for(int i=2;i*i<=n;i++)
  if(n%i==0)
   return false;
 return true;
}
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.